Hoppa till huvudinnehåll

KSFF's årsmöte 2019

Onsdag 27 mars kl 17.00 är det dags för KSFF's årsmöte. Lokal Karolinska Solna, GKS, B1:04.

Anmälan till mötet görs senast måndag 25 mars till ksff.karolinska@sll.se. Som vanligt bjuds det på fika.

Årsmötets dagordning:

1                    Fastställande av röstlängd för mötet

2                    Val av ordförande för mötet

3                    Val av sekreterare för mötet

4                    Val av två protokolljusterare och två rösträknare

5                    Fråga om mötets behöriga utlysande

6                    Fastställande av föredragningslista

7                    Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut

8                    Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9                    Val av:

  • ordförande för ett år
  • halva antalet styrelseledamöter för två år (växelvis)
  • eventuellt fyllnadsval
  • revisor för ett år
  • revisorsuppleant för ett år
  • två ledamöter i valberedningen för ett år (varav den ena sammankallande)

10                  Fastställande av medlemsavgift

11                   Behandling av förslag/motion som av medlem inlämnats till styrelsen minst 30 dagar före medlemsmötet

12                  Övriga frågor

13                  Mötets avslutande

Välkomna!