Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Diarienummer
AKTNR 10258-23929

IF Oliven stadgar

 

 

Stadgar för idrottsföreningen Oliven

 

1§       Föreningen har till uppgift att främja och bereda medlemmarnas möjlighet att utöva motion och idrott, samt erbjuda kulturella aktiviteter.

 

2§         Rätt till medlemskap i föreningen  har anställda vid de landstingsförvaltningar och landstingsägda bolag som saknar annan landstingsansluten idrottsförening. Annan medlem kan bli medlem efter beslut av styrelsen.

3§         Till hedersmedlem kan utses person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen. Hedersmedlem föreslås av styrelsen och utses på årsmötet.  Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter och hedersmedlemskapet är inte tidsbegränsat.   

4§        Verksamheten inom föreningen handhas av en styrelse vars ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt utser sektionsledare.

5§         Ordföranden är föreningens officiella representant, leder förhandlingar och bevakar föreningsstadgarnas efterlevnad. Ordföranden godkänner alla utbetalningar som sedan verkställs av kassören.

Ordföranden och kassör tecknar föreningens firma var för sig. 

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsens sammanträden och upprättar förslag till verksamhetsberättelse. Kassören inkasserar avgifter och verkställer utbetalningar för föreningens räkning, bokför föreningens räkenskaper samt ansvarar för medlemsregister. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara föreningens revisorer tillgängliga inom sådan tid att revisionsberättelse kan avlämnas styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

Styrelsen upprättar en inventarielista.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om hälften av medlemmarna är närvarande. 

6§         Det åligger revisorerna att granska styrelsens räkenskaper och protokoll samt förvaltning under det senast förflutna kalenderåret. Efter verkställd revision skall revisionsberättelse avlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

7§         Ordinare årsmöte hålles före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen minst fjorton dagar före årsmötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig till årsmötet. Rösträtt tillkommer varje närvarande medlem.

8§         Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

             1  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

             2 Val av ordförande för mötet.

             3  Val av sekreterare för mötet

             4 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att vid rösträkning                       vara rösträknare.

             5 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut.

             6 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

              7 Val av ordförande på ett år.

              8  Val av fyra ordinarie styrelsemedlemmar för två år med halva antalet årligen samt val av                         två suppleanter för ett år.

               9 Val av två revisorer på två år.

              10 Val av två ledamöter till valberedningen för ett år.

               11 Fastställande av årsavgift.

               12 Förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

               13 Behandling av förslag som styrelsen eller förslag som av medlem inlämnats till styrelsen                      minst åtta dagar  före årsmötet.

9§            Extra årsmöte utlyses då styrelsen anser det erforderligt. På kallelsen skall anges anledning till mötet.

10§          Alla val på årsmötet ska ske öppet, såvida inte votering begärs. Vid öppen omröstning äger ordföranden för mötet utslagsrätt. Vid sluten omröstning ska lotten avgöra vid lika rösträtt.

11§          Utöver dessa stadgar skall gälla till efterträdelse SLIF:s stadgar. tävlingsregler och övriga bestämmelser.

12§          Beslut om ändringar av dessa stadgar eller föreningens upplösning skall vara giltigt fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte och det andra skall hållas tidigast en och senast tre månader därefter. Sådant beslut skall vid vart och ett av dessa möten ha samlat två tredjedels majoritet.

Föreningens tillgångar, inventarier och material skall i händelse av föreningens upplösning tillfalla SLIF.

Reviderade vid årsmötet 6 mars 2018

Godkända vid årsmöte 4 mars 2019     

 

2019-06-04