Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10257-23874

Årsmöte 2019 hölls måndagen den 4:e mars 

 

 

 

 

Protokoll IF Olivens årsmöte

måndagen den 4 mars 2019

Verksamhetsåret 2018

 

 

 

§ 1

If Olivens ordförande Pia Skarin hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Totalt deltog 13 personer, inklusive 7 styrelseledamöter.

§2

Mötet förklarades vara behörigen utlyst. Mejl har skickats den 16/2, både till 2018 års medlemmar samt 2019 års medlemmar. Totalt 348 personer.

 

§3

Mats Danielsson utsågs till ordförande för årsmötet.

 

§4

Lisa Lundvall utsågs till sekreterare för årsmötet.

 

§5

Elisabeth Collinander och Gunilla Skaarvaldes att justera protokollet.

 

§6

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes. Under verksamhetsåret har olika aktiviteter genomförts, MediYoga,Chi Ball, Magdans, och Mindulnessvandring. Två uppskattade Stadsvandringar i området runt Klarakvarteren och Centralstationen hölls  under våren 2018 med 18 deltagare per gång. Kenneth Walldén har varit vår guide. Ett besök på Apotekarsocieteten ägde rum under hösten 2018 där Gunilla Berglind, farmaceut och tidigare ordförande i If Oliven, skötte visningen.

 

Föreningens kassör Jannette Johanson föredrog bokslutet för 2018 som godkändes.

Årets resultat, ett överskott på drygt 10 000 kronor. Föreningen hade vid årets början ett eget kapital som väl täckte årets aktiviteter.

Antalet medlemmar var 268 varav 242 kvinnor och 25 män och 1 övrig.

 

§7

Föreningens revisor Johan Sterner föredrog revisionsberättelsen som godkändes. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

 

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

 

 

 

 

 

 

§9

Val av 2019 års styrelse. Årsmötet beslöt,  förslaget föredrogs av Mats Danielsson, att följande personer skall företräda föreningen under verksamhetsåret 2019.

 

 

Ordföranden                       omval 1 år     Pia Skarin

Ordinarie ledamot              kvar 1 år     Carina Hedberg

Ordinarie ledamot              kvar 1 år     Eva Sandler

Ordinarie ledamot              Omval 2 år  Lisa Lundvall

Ordinarie ledamot              Omval  2 år  Jannette Johanson

 

Suppleant                           omval 1 år     Lisbeth Nordlund

Suppleant                           omval 1 år     Olle Olofsson

Suppleant                           omval 1 år     Per Jakobsson

 

§10

Följande personer valdes till revisorer under år 2019.

Ordinarie                            kvar 1 år     Johan Sterner

Ordinarie                            omval 2 år  Eva- Karin Sennette

 

§11

Följande personer valdes till valberedning under år 2019.

                     vakant

                                           vakant

§12

Medlemsavgiften för år 2020 fastställdes till oförändrat 50 kr.

 

§13

Förslag till stadgeändring.

Gammal lydelse av §1:

§1 Föreningen har till uppgift att främja och bereda medlemmarna möjlighet att utöva motion och idrott.

Förslag till ny formulering av §1:

Föreningen har till uppgift att främja och bereda medlemmarna möjlighet att utöva motion och idrott, samt erbjuda kulturella aktiviteter. I och med att detta tagits upp på två årsmöten ändras paragraf 1 i stadgarna.

 

§14

Pia Skarin föredrog verksamhetsplanen för år 2019, MediYoga och Chi Ball fortsätter som planerat, Stadsvandring planeras till våren. Mindfulnesspromenad planeras under tidig höst, Guidad visning planeras senare under hösten.                                                If Oliven har även sponsrade gruppaktiviteter på Studio Levels.

 

Jannette Johanson föredrog budgetförslaget för år 2019. Vi får ett litet grundbidrag från SLIF i år och förmodligen även kommande år.                                            Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

 

§15 Årsmötets avslutande

Mötesordföranden tackade styrelsen för det arbete man lagt ner under året, och förklarade därmed mötet avslutat.

 

Efter mötet bjöds på lättare förtäring och dryck som Jannette förtjänstfullt ordnat. Tack!

 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

 

Lisa Lundvall                                                                Mats Danielsson

Mötessekreterare                                                           Mötesordförande

 

Justeras:                                                                         Justeras:

 

 

Elisbeth Colliander                                                        Gunilla Skaar

 

2019-05-28