Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10257-25287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll IF Olivens årsmöte

måndagen den 9 mars 2020

Verksamhetsåret 2019

 

 

 

§ 1

If Olivens ordförande Pia Skarin hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Totalt deltog 18 personer, inklusive 6 styrelseledamöter.

§2

Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 

§3

Mats Danielsson valdes till ordförande för årsmötet.

 

§4

Per Jakobsson valdes till sekreterare för årsmötet.

 

§5

Eva Sandler och Gunilla Skaar valdes att justera protokollet.

 

§6

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes. Under verksamhetsåret har olika aktiviteter genomförts, MediYoga,Chi Ball och Mindfulnessvandring. Två uppskattade Stadsvandringar i området runt östra Kungsholmen  hölls  under våren 2019 med totalt 40 deltagare.  Kenneth Walldén har varit vår guide. 

Stockholms läns landsting har sedan 2019 organiserats om och heter Region Stockholm. Flera förvaltningar har flyttat ihop i nya lokaler på Lindhagensgatan. I samband med det blir nu tre föreningar en förening. Fatburens IF, SL:s frisvårdsklubb och IF Oliven slås ihop till en förening och behåller namnet IF Oliven.

Föreningens kassör Jannette Johanson föredrog bokslutet för 2019 som godkändes.

Årets resultat innebar ett överskott på nästan 10 000 kronor. Föreningen hade vid årets början ett eget kapital  på 84 000 kronor.

Antalet medlemmar var  383 (268 år 2018) varav 325 kvinnor och 55 män och 3 övriga.

§7

Föreningens revisor Johan Sterner föredrog revisionsberättelsen som godkändes. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§9

Val av 2020 års styrelse. Årsmötet beslöt,  förslaget föredrogs av Eva Sandler från valbeeredningen, att följande personer skall företräda föreningen under verksamhetsåret 2020.

Ordförande                        nyval 1 år     Johanna Lindberg

Ordinarie ledamot              nyval 2 år      Kim Raihle Held

Ordinarie ledamot              nyval  2 år     Lisbeth Nordlund

Ordinarie ledamot              nyval 1 år       Linnéa Karlsson-Lind

Ordinarie ledamot               nyval 1 år      Birgitta Bräysy 

Suppleant                            omval 1år     Per Jakobsson

Suppleant                            nyval 1 år      Carin Hedberg   

 

§10

Följande personer valdes till revisorer under år 2020

Ordinarie                            omval  2 år     Johan Sterner

Ordinarie                            nyval    1 år     Olle Olofsson

 

§11

Följande personer valdes till valberedning under år 2020.

                     vakant

                                           vakant

Antecknades att Magnus Olsson ordförande SL:s friskvårdsklubb åtog sig att undersöka möjligheten att få fram personer till valberedningen.  

§12

Medlemsavgiften för år 2021 fastställdes till oförändrat 50 kr.

 

§13

Förslag fanns till nya stadgar för den sammanslagna föreningen.

Beslutades att bifalla förslaget till nya stadgar. 

Antecknades att stadgarna måste för att gälla beslutas en gång till på extra medelemsmöte. 

§14

Pia Skarin föredrog verksamhetsplanen för år 2020.  Chi Ball fortsätter som planerat. Stadsvandring planeras till början på juni. Mindfulnesspromenad guidad visning och svamputflykt planeras senare under hösten.. Mediyoga kan fortsätta om det går att ordna lokal. Johanna vill starta med en löpargrupp på luncherna.

If Oliven kan även utnyttja sponsrade gruppaktiviteter på Studio Levels.

 

Pia Skarin föredrog budgetförslaget för år 2020. If Oliven får som tidigare grundbidrag från RSIF i år. .  Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

Pia Skarin tackade därefter för sin tid som ordförande.

§15 Årsmötets avslutande

Mötesordföranden tackade styrelsen för det arbete man lagt ner under året, och förklarade därmed mötet avslutat.

 

 

Därefter avtackades Jannette Johanson som varit kassör i IF Oliven i mer än 20 år och Pia Skarin som varit ordförande i 11år.

 

Efter mötet bjöds på lättare förtäring och dryck som Birgitta förtjänstfullt ordnat. Tack!

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

 

Per Jakobsson                                                                Mats Danielsson

Mötessekreterare                                                           Mötesordförande

 

Justeras:                                                                         Justeras:

 

 

Eva Sandler                                                                  Gunilla Skaar

 

2020-04-06