Hoppa till huvudinnehåll

Snart dags för årsmöte!

​​Snart är det dags för årsmöte för Karolinska Solna Friskvårdsförening!

Boka in onsdag 11 april kl 17.00. Vi återkommer om plats. Se dagordning nedan!

Anmälan om närvaro görs till styrelsemailen: ksff.karolinska@sll.se.

Välkomna!

/Styrelsen

Årsmötets dagordning:

 

1                    Fastställande av röstlängd för mötet

2                    Val av ordförande för mötet

3                    Val av sekreterare för mötet

4                    Val av två protokolljusterare och två rösträknare

5                    Fråga om mötets behöriga utlysande

6                    Fastställande av föredragningslista

7                    Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut

8                    Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9                    Val av:

                                        ordförande för ett år

                                        halva antalet styrelseledamöter för två år (växelvis)

                                        eventuellt fyllnadsval

                                        revisor för ett år

                                        revisorsuppleant för ett år

                                        två ledamöter i valberedningen för ett år (varav den ena sammankallande)

10                  Fastställande av medlemsavgift

11                   Behandling av förslag/motion som av medlem inlämnats till styrelsen minst 30 dagar före medlemsmötet

12                  Övriga frågor

13                  Mötets avslutande