Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10257-21246
 

 

oliv2       PROTOKOLL                               

IF OLIVENS ÅRSMÖTE

Tisdagen den 7 mars 2017

 

               VERKSAMHETSÅRET 2016

 

 

 

 

§ 1

Ordförande Pia Skarin hälsade de närvarande välkomna förklarade årsmötet öppnat.

Enligt närvarolistan deltog totalt 10 personer inklusive styrelsemedlemmar.

 

§ 2

Mötet förklarades vara behörigen utlyst.

 

§ 3

Olle Olofsson utsågs till ordförande för årsmötet.

 

§ 4

Nina Öberg utsågs till sekreterare för årsmötet.

 

§ 5

Eva Sandler och Lisa Lundvall valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

§ 6

Ordförande Pia Skarin föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes.

Under verksamhetsåret har olika aktiviteter genomförts, Yoga, Chi Ball och Vattengymnastik. Vattengymnastiken anordnades 7 ggr under våren, med 9 deltagare.

Tre mycket uppskattade stadsvandringar genomfördes med ca 20 deltagare per gång.

Den första i juni i Lärkstaden, denna vandring dubblerades. I september gick vandringen i Hammarby sjöstad. Den mycket kunniga Kenneth Walldén guidade vid alla tre tillfällena.

 

 

Föreningens kassör Jannette Johanson föredrog bokslutet för 2016 som godkändes.

Årets resultat innebar ett överskott med 2995kr. Antalet medlemmar var 781 stycken. Avgiften har under verksamhetsåret varit 50kr.

 

§ 7

Föreningens revisor Johan Sterner föredrog revisionsberättelsen som godkändes.

Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

            Efter föregående års rekommendation om tydligare betalningsunderlag, har nu glädjande nog, alla ledarna för aktiviteterna en F-skattsedel.

 

 

§ 8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

 

§ 9

Årsmötet beslöt i enlighet valberedningens förslag, som föredrogs av

Eva Sandler, att följande personer skall företräda föreningen under

verksamhetsåret 2017.

 

            Ordföranden                     Omval          1 år         Pia Skarin

            Ordinarie ledamot            Fyllnadsval  1 år         Eva Sandler

            Ordinarie ledamot            Kvar             1 år         Carina Hedberg

            Ordinarie ledamot            Omval          2 år         Jannette Johanson

            Ordinarie ledamot            Omval          2 år         Lisa Lundvall

           

            Suppleant                          Omval          1 år         Olle Olofsson

            Suppleant                          Omval          1 år         Per Jakobsson

            Suppleant                          Nyval           1 år         Lisbeth Nordlund

 

§ 10

Följande personer valdes till revisorer under år 2017.

 

            Ordinarie                          Kvar             1 år         Johan Sterner

            Ordinarie                          Omval          2 år         Eva-Karin Sennette

             

§ 11

Följande personer valdes till valberedning under år 2017.

 

                                                      Nyval           1 år         Nina Öberg

 

                                                      Vakant

 

§ 12

Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes till oförändrat 50 kr.

 

§ 13

            Pia Skarin föredrog verksamhetsplanen för år 2017, Chi Ball och Yoga grupperna fortsätter som tidigare, Ett motionslopp på 5km planeras in i mitten av maj, ledare Olle Olofsson.

            Två stadsvandringar är inplanerade till våren. Förslag till prova på aktiviteter är Magdans, Linedance och Självförsvar. Även i år planeras guidade visningar, förslagen är Katarina Brandförsvar, Hovstallet och Henriksdals Reningsverk.

            Föreningen ger fortsatt möjlighet för grupper att bli sponsrade vid vissa aktiviteter.

 

Pia föredrog även budgetförslaget för år 2016.

 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

           

§ 14

Inga övriga frågor fanns.

 

 

 

§ 15

Mötesordföranden tackade styrelsen för det arbete man lagt ner under året, och förklarade

därmed mötet avslutat.

 

Efter årsmötet inbjöds till en lättare måltid som Jannette och Maud även i år ordnat med.

Årsmötet framförde ett stort tack till dem.

 

 

Vid protokollet:                                                 Justeras:

 

 

Nina Öberg                                                        Olle Olofsson

Mötessekreterare                                               Mötesordförande

 

 

 

 

Justeras:                                                             Justeras:

 

 

Eva Sandler                                                       Lisa Lundvall                       

2017-04-06